XARXA FARMACÈUTICA, SL

El Consell d’Administració convoca els socis de la Companyia a la Junta General que se celebrarà en el domicili social, Ctra. Sant Gregori, núm. 128 de Girona, el dia 15 de juny de 2018, a les 12,00 hores, per tractar el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals i de l’Informe de gestió de l’exercici 2017.
  2. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’aplicació del resultat de l’exercici 2017.
  3. Aprovació, si s’escau, de la gestió social de l’exercici 2017.
  4. Retribució de l’òrgan d’administració.
  5. Transmissió de participacions socials.
  6. Modificació del règim de transmissibilitat de les participacions socials, que comportaria una nova redacció de l’article 8è dels Estatus Socials, i introducció d’un nou article que regularia el control de participació indirecta, que comportaria la introducció de l’article 8è-bis.
  7. Lectura i aprovació de l’Acta de la Junta, si procedeix, o designació, en el seu cas, dels socis Interventors a l’efecte.

Els socis podran obtenir, de forma immediata i gratuïta, els documents a sotmetre a l’aprovació de la Junta, així com l’Informe dels Auditors de Comptes.

Girona, a 14 de maig de 2018.

El President del Consell,

Sr. Lluís Pla Cama.