XARXA FARMACÈUTICA, SL

El Consell d’Administració convoca els socis de la Companyia a la Junta General que se celebrarà en el domicili social, Ctra. Sant Gregori, núm. 128 de Girona, el dia 20 de desembre de 2019, a les 12,00 hores, per tractar el següent ordre del dia:

  1. Aprovació de l'acord d'intencions per l'entrada de nous socis.
  2. Ampliació de capital amb l'emissió de participacions socials del grup B.
  3. Ampliació de capital amb l'emissió d’un nou grup de participacions socials, anomenat grup C, amb supressió del dret preferent de subscripció.
  4. Modificació dels articles 6è, 7è, 8è, 16è i 17è dels Estatuts Socials.
  5. Lectura i aprovació de l'Acta de la Junta, si procedeix, o designació, en el seu cas, dels socis Interventors a l'efecte.

Els socis podran obtenir, de forma immediata i gratuïta, els documents a sotmetre a l’aprovació de la Junta, així com l’Informe del Consell d’Administració sobre la proposta d’exclusió del dret preferent d’assumpció preferent de participacions del grup C en l’ampliació de capital, l’Informe sobre la modificació de determinats articles dels Estatuts Socials i el text íntegre de la modificació proposada dels articles dels Estatuts Socials que es pretenen modificar.

Girona, a 4 de desembre de 2019.

El President del Consell,

Sr. Lluís Pla Cama.